Trener motywacyjny nakierowuje na odpowiednio wykonaną analizę finansową firmy

Trener motywacyjny przedstawia, iż analiza finansowa jest niezwykle istotna i odpowiednio zachęca zespół

Analizy finansowe, które są sporządzane w przedsiębiorstwach różnią się w zależności od przyjętych kryteriów. Trener motywacyjny ukaże jednocześnie, że dokonując podziału analiz ze względu na jej przeznaczenie należy zwrócić uwagę na podmiot, który ją przeprowadza i cel, w jakim to robi. Według kryterium można dokonać podziału analizy finansowej na analizę wewnętrzną i zewnętrzną.

Trener motywacyjny http://tomaszkalko.pl/oferta/mowy-motywacyjne/ stwierdza, że analiza zewnętrzna, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z otoczeniem jednostki gospodarczej. Zwykle jest dokonywana poprzez wykorzystanie informacji, które są udostępniane podmiotom znajdującym się w otoczeniu przedsiębiorstwa. Taka analiza jest dość często nazywana raportem rocznego i jest przeprowadzana jest dla takich podmiotów, jak między innymi akcjonariusze, udziałowcy czy też banki. W analizie zewnętrznej wykorzystuje się z reguły standardowe wskaźniki finansowe, ale obserwuje się wyraźny trend, polegający na dodawaniu również wskaźników o charakterze niefinansowym.

Analiza wewnętrzna, która stanowi samoocenę jednostki służy podejmowaniu decyzji w procesie zarządzania odbywającego się wewnątrz przedsiębiorstwa. Analiza wewnętrzna dokonywana jest w celu wyjaśnienia przyczyn obecnego stanu, w jakim znajduje się jednostka i wyników przez nią osiąganymi. Informacje dostarczane przez tą analizę służą podejmowaniu odpowiednich działań w celu poprawy kondycji przedsiębiorstwa i jego wyników finansowych w przyszłości. Trener motywacyjny nakreśla, iż patrząc na analizę finansową od strony wykorzystanych metod praktycznych jej funkcjonowania możemy wyróżnić:  analizę funkcjonalną, analizę kompleksową czy analizę decyzyjną.

Analiza funkcjonalna polega na badaniu oddzielnie pojedynczych zjawisk występujących w sferze funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bazuje na zleceniu badania zjawisk osobom lub komórkom organizacyjnym przedsiębiorstwa, które są z tymi zjawiskami powiązane. Zazwyczaj taka analiza przeprowadzana jest w zupełnym oderwaniu od innych zjawisk pojawiających się w gospodarce. Analiza funkcjonalna pomimo iż, wiąże się z jednoczesną analizą, która jest przeprowadzana przez wiele osób, to jednak analizy te mają charakter niezależny. Wadami tej analizy jest fakt, iż nie bada się występujących zależności między tymi zjawiskami oraz nie jest pozbawiona subiektywnych opinii. Oba te czynniki powodują, że analiza może prowadzić do nieprawidłowej oceny i źle wyciągniętych wniosków, a dodatkowo subiektywne opinie niekoniecznie muszą być zgodne ze stanem faktycznym w odczuciu trenera motywacyjnego.

Inną wadą jest poważny problem ustalenia hierarchii czerpanych informacji oraz odróżnienia tych o kluczowym znaczeniu od tych mniej istotnych. Natomiast do zalet analizy funkcjonalnej możemy zaliczyć krótki czas jej przeprowadzenia, gdyż w czynności badawcze zaangażowana jest duża część pracowników przedsiębiorstwa. Analiza kompleksowa, w odróżnieniu od analizy funkcjonalnej skupia się na powiązaniach pomiędzy wszystkimi zjawiskami gospodarczymi dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie ma tutaj spojrzenie na przedsiębiorstwo w sposób całościowy oraz wyodrębnienie najważniejszych zjawisk. Podmioty przeprowadzając analizę kompleksową nadają informacjom priorytety oraz dokonują ich selekcji. 

Ostatnia, analiza decyzyjna związana jest z problemem decyzyjnym, na który natrafia przedsiębiorstwo. Jej celem jest zgromadzenie oraz analiza danych, które ułatwią wybrać odpowiedni wariant decyzyjny w odniesieniu do problemu, który napotyka przedsiębiorstwo. Analiza ta bierze uwzględnia zależności pojawiające się pomiędzy zjawiskami, które dotyczą określonego problemu decyzyjnego. Ma ona charakter przyczynowo – skutkowy, co oznacza nic innego, jak to, że uwzględnia skutki podejmowania określonych decyzji.