Field marketing, czyli bezpośrednie dotarcie do najemcy!

Field marketing to bezpośredni kontakt z klientem! To doskonałe dotarcie do najemców.

Współcześnie dużą popularność uzyskał najem lokali oraz uzyskiwanie z tego zysków. Wielu właścicieli zastawia się, w jaki sposób powinni rozliczać się między innymi z Urzędem Skarbowym.Wartym zaznaczenia jest fakt, że czynność ta ma prawo bytu jedynie poprzez bezpośrednie zaprezentowanie danej nieruchomości. Zatem field marketing będzie niezwykle pomocny.

Field marketing a zasady ogólne najmu prywatnego

Zasady ogólne rozliczania się z najmu dotyczą wszystkich podatników, stąd też wybór takowy nie musi być zgłaszany do urzędu skarbowego. Jako zasadę ogólną rozumie się w ten sposób, iż dochód, który został uzyskany z najmu podlega opodatkowaniu względem skali podatkowej (18% lub 32%). Rozliczając się w ten sposób, wynajmujący nie jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z kolei od przychodów może odliczyć sobie koszty jego uzyskania. Jednak nie zapominaj, że bez bezpośredniego kontaktu trudno jest to zrozumieć. Gdyby wynajmujący rozliczał się z najmu jako działalność gospodarcza, to wówczas musiałby ją prowadzić.

Podczas bezpośredniego spotkania (field marketing) dowiemy się, że według ogólnie przyjętych zasad ogólnych jako koszt wynajmu uznaje się wydatki związane z remontem wynajmowanych lokali, zakupem wyposażenia, jak również koszty związane z opłacanym czynszem. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się także odpisy amortyzacyjne zakupionych środków trwałych do wynajmowanych nieruchomości, jak również odpisy amortyzacyjne środka trwałego (lokalu).

Bezpośrednie zaprezentowanie usługi uświadomi potencjalnemu najemcy, że wydatki można przypisać do kosztów uzyskania przychodów również w przypadku, kiedy przez krótki okres czasu nie otrzymuję się przychodów z najmu z powodu na przykład remontu lub też okresu przejściowego po ukończonej umowie najmu i szukanie nowego najemcy.

Opodatkowanie czy strata, czyli field marketing w praktyce

Według skali podatkowej wylicza się dochód z wynajmu. Wysokość zależy od wielkości uzyskania dochodu w ciągu roku. Podstawowe skale dotyczące przychodów z najmu to 18% i 32%. Podatnicy, którzy rozliczają najem na zasadach ogólnych, nie muszą prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ale nie są zwolnieni z obowiązku właściwego wyliczania dochodu i należnej zaliczki na podatek dochodowy.

W sytuacji, gdy wynajmujący nie uzyska dochodu tylko stratę to wówczas ma możliwość rozliczenia na zasadach ogólnych, to znaczy przez 5 następnych lat, w wysokości, która nie przekracza 50% starty rocznie, a także pod warunkiem, iż owe odliczenie nie dotyczyło dochodów uzyskanych z tego samego źródła – takie informacje można uzyskać w sposób bezpośredni. Ogromne zastosowanie w tej chwili ma field marketing.

Najem jako działalność gospodarcza, czyli odsłona field marketing

W przypadku, kiedy najem dotyczy lokalu, który jest na prawach własności firmowych, wówczas musi ona być rozliczana jako działalność gospodarcza. Lepszą propozycją dla podatnika jest decyzja o prowadzeniu firmy i w jej ramach rozliczać swoje uzyskane dochody z najmu. Jedynym minusem jest to, iż wówczas poniesie dodatkowe koszty związane z opłacaniem składek ZUS lub też ponadprogramowymi obowiązkami, jakimi jest przymusowość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Za pomocą field marketing mamy szansę poznania najistotniejszych kwestii, na przykład, że rozliczenie najmu na podstawie ryczałtu mogą prowadzić, zarówno osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorcy. Jedynym warunkiem jest to, iż należy to zgłosić naczelnikowi właściwemu urzędu skarbowego do 20 stycznia danego roku.